مسئولین


دکتر محمدرضا فیضی درخشی
راضیه طباطبایی

توسعه دهندگان


راضیه طباطبایی
TabrizTextSimilarity.exe

لطفا متن مورد تظر خود را وارد کنید
تعداد متونی که باید از دیتابیس خوانده شود
میزان شباهت (عددی بین ۰ و ۱)